PRIVACY & POLICY

HulpTrainer hanteert het onderstaande privacy en cookie statement met betrekking tot het gebruik van de website (www.hulptrainer.nl) en de diensten van HulpTrainer.

Dit privacy statement is van toepassing op alle informatie die u van HulpTrainer ontvangt of aan HulpTrainer verstrekt.

Welke persoonsgegevens gebruikt HulpTrainer
HulpTrainer gaat zorgvuldig met uw persoonsgegevens om en gebruikt uitsluitend die persoonsgegevens die voor een goede dienstverlening en bedrijfsvoering noodzakelijk zijn. Voor relatiebeheer en communicatie worden contactgegevens verwerkt, zoals naam, voornaam, voorletters, titulatuur, geslacht, adres, postcode, woonplaats, emailadres, telefoonnummers en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens. Als daarnaast andere persoonsgegevens worden verwerkt, is dit noodzakelijk voor het nakomen van een overeenkomst of wettelijke verplichting.

Opmerkingen over gegevensverwerking in verbinding met Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Ireland Limited. Als de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website zich buiten de Europese Economische Ruimte of Zwitserland gevestigd is, dan wordt de Google Analytics-gegevensverwerking uitgevoerd door Google LLC. In het volgende worden Google LLC en Google Ireland Limited “Google” genoemd.

Google Analytics maakt gebruik van zogenoemde “Cookies”. Dit zijn tekstbestandjes die op de computer van de bezoeker van de site worden opgeslagen en die analyse van het gebruik van de website door de bezoeker mogelijk maken. De door deze cookies gegenereerde informatie over het gebruik van deze website door de bezoeker van de website (met inbegrip van het verkorte IP-adres) wordt over het algemeen naar een server van Google gestuurd en daar opgeslagen.

Google kan verplicht worden deze gegevens aan derden te verschaffen. De meeste browsers accepteren standaard cookies, maar meestal is dit ook uit te zetten. HulpTrainer adviseert om regelmatig uw cookies te verwijderen.

Contactformulier
Als u op de website van HulpTrainer een contactformulier invult of een mail stuurt, worden de gegevens die u verstuurt zo lang als nodig is bewaard om uw verzoek of bericht zo volledig en correct als mogelijk te kunnen afhandelen.

Verstrekking aan derden
Uw (persoons) gegevens worden niet met derden gedeeld voor het uitvoeren van de overeenkomst.

Privacy statement van derden
Ons privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die verbonden zijn met onze website. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden uw persoonsgegevens op een veilige en zorgvuldige manier verwerken. Daarom adviseren we u om het privacy statement van deze websites te lezen alvorens u ze gebruikt.

Inbreuk op de beveiliging
Ondanks alle technische- en organisatorische beveiligingsmaatregelen kan een inbreuk (datalek) nooit volledig worden uitgesloten. Zoals de wet vereist, wordt een datalek dat ernstige gevolgen kan hebben, gemeld bij de Autoriteit persoonsgegevens en bij de perso(o)n(en) wiens persoonsgegevens in het datalek zijn betrokken.

Wijzigingen
HulpTrainer brengt regelmatig aanpassingen aan in haar privacy statement. HulpTrainer behoudt het recht voor om het privacy statement aan te passen en adviseert om dit statement met enige regelmaat opnieuw te lezen, zodat u op de hoogte blijft van eventuele veranderingen.

Uw rechten
De privacywetgeving is erop gericht de betrokkene, de persoon van wie de gegevens worden verwerkt, veel controlemogelijkheden te geven. Hieronder worden deze rechten toegelicht.

-Informatie
Betrokkenen hebben het recht om geïnformeerd te worden over bestaan en doel van de verwerking vóórdat zijn of haar persoonsgegevens worden verwerkt.

-Inzage
Als u denkt dat HulpTrainer persoonsgegevens van u verwerkt, kunt u vragen om inzage. HulpTrainer geeft u dan uitsluitsel over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens en alle andere informatie over de verwerking(en) waarvoor uw persoonsgegevens worden gebruikt.

-Rectificatie of gegevenswissing
Als na inzage blijkt dat de persoonsgegevens die HulpTrainer van u verwerkt niet (volledig) correct zijn, kunt u vragen om rectificatie. Ook kunt u HulpTrainer vragen uw gegevens te wissen. HulpTrainer zal dit verzoek doorvoeren, behalve wanneer er dwingende, bijvoorbeeld wettelijke belemmeringen zijn om dat te doen. HulpTrainer zal u informeren over het al dan niet doorvoeren van een correctie of gegevenswissing.

-Beperking en bezwaar
U heeft altijd het recht om, vanwege uw specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking en HulpTrainer te verzoeken de verwerking te beperken of te staken. Als er geen dwingende, bijvoorbeeld wettelijke belemmeringen zijn, zal HulpTrainer uw verzoek honoreren. HulpTrainer zal haar besluit aan u melden. Als u van uw rechten gebruik wilt maken, kunt u schriftelijk of per e-mail een verzoek indienen.

-Beveiliging
HulpTrainer doet er alles aan om uw privacy te waarborgen. Wij houden ons aan de wet- en regelgeving, verwerken uitsluitend persoonsgegevens als dat strikt noodzakelijk is en als HulpTrainer ze niet meer nodig heeft, worden ze gecontroleerd verwijderd. De bewaartermijn is afhankelijk van het doel van de verwerking en wettelijke bepalingen.

Vragen – klachten
Op verzoek kan HulpTrainer uw bedrijfs- of persoonlijke gegevens wijzigen of verwijderen uit de databases. Als u meer wilt weten over uw rechten en de manier waarop HulpTrainer met uw persoonsgegevens omgaat, kunt u schriftelijk of per e-mail een informatieverzoek indienen bij HulpTrainer. Dat geldt ook als u klachten heeft. HulpTrainer zal zo snel mogelijk reageren op uw vraag of klacht, maar tenminste binnen een week.