ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden van: HulpTrainer Ingeschreven bij de KvK Almere onder nummer 32147564.

Artikel 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden hebben de in dit artikel opgenomen begrippen de volgende betekenis:

 1. “Cliënt: de natuurlijke of rechtspersoon die gebruik maakt van de dienstverlening van HulpTrainer.

 2. “Dienstverlening”: de methodiek inclusief de online dienstverlening van HulpTrainer waarvan de client gebruik maakt.

 3. “Partijen”: HulpTrainer en de cliënt.

 4. “Schriftelijk”: onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden tevens verstaan: per e-mail, of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

 5. ” HulpTrainer “, gevestigd: Oosterdorpsstraat 46, Hoevelaken.

 6. ” HulpTrainer account”: een voor de cliënt aangemaakt account waarmee de cliënt gebruik kan maken van de dienstverlening.

 7. “Website”: de website www.hulptrainer.nl die HulpTrainer ten behoeve van zijn dienstverlening in stand houdt.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten inzake de dienstverlening van HulpTrainer.

 2. Bepalingen die afwijken van deze algemene voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover partijen dat uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

 3. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

 4. Indien HulpTrainer op enig moment nalaat nakoming te verlangen van hetgeen partijen zijn overeengekomen, laat dit onverlet het recht van HulpTrainer op een later tijdstip alsnog nakoming te verlangen.

 5. De cliënt kan zich niet beroepen op het feit dat de algemene voorwaarden niet ter hand gesteld zijn indien HulpTrainer dezelfde algemene voorwaarden al meerdere keren (al dan niet via de website) aan de cliënt ter hand heeft gesteld en hiernaar heeft verwezen.’

Artikel 3. Overeenkomsten, opdrachten

 1. Mondelinge afspraken binden HulpTrainer eerst nadat deze schriftelijk door HulpTrainer zijn bevestigd dan wel zodra HulpTrainer met instemming van cliënt een aanvang met de uitvoeringshandelingen heeft gemaakt.

 2. Opdrachten van cliënt dienen vergezeld te gaan van een duidelijke, schriftelijke omschrijving van de aard van de opdracht.

 3. Wijzigingen in een eenmaal schriftelijk verstrekte opdracht, dienen eveneens schriftelijk te geschieden en vergezeld te gaan van een duidelijke omschrijving van de wijzigingen. Wijzigingen zijn voor HulpTRainer pas bindend, indien deze schriftelijk door hem zijn bevestigd.

 4. Aanvullingen of wijzigingen op de algemene voorwaarden of anderszins wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst worden eerst na schriftelijke bevestiging door HulpTrainer bindend.

 

Artikel 4. Aanbiedingen, offertes

 1. Alle aanbiedingen, offertes, prijs- c.q. tarieflijsten etc. van HulpTrainer zijn vrijblijvend, tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte c.q. aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door cliënt aanvaard, dan heeft HulpTrainer het recht het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

 2. De door HulpTrainer gehanteerde prijzen c.q. tarieven alsmede de in de aanbiedingen, offertes, prijslijsten e.d. vermelde prijzen c.q. tarieven zijn exclusief BTW en eventuele kosten. Deze kosten kunnen onder meer bestaan uit administratiekosten en declaraties van ingeschakelde derden. Een en ander, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt vermeld.

 3. Een samengestelde prijsopgave verplicht HulpTrainer niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen diensten tegen een overeenkomstig deel van de prijs.

 4. Prijzen c.q. tarieven in offertes zijn gebaseerd op bij aanvraag door cliënt verstrekte gegevens. Mochten deze gegevens naderhand gewijzigd worden, dan kan dit gevolgen hebben voor de prijzen c.q. tarieven.

 5. Indien de aanvaarding van cliënt afwijkt van het aanbod, dan HulpTrainer hieraan niet gebonden. Er is dan geen overeenkomst tot stand gekomen, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 6. Informatie in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van HulpTrainer is zo nauwkeurig mogelijk, maar geldt slechts ter aanduiding. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 7. Alle kosten die bij offerte niet konden worden voorzien en die ontstaan doordat cliënt wijzigingen in de opdracht aanbrengt, worden aan cliënt doorberekend.

Artikel 5. Inschakeling derden

Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft HulpTrainer het recht bepaalde werkzaamheden door derden te laten verrichten. Een en ander ter beoordeling van HulpTrainer.

Artikel 6. Vertrouwelijke informatie

 1. HulpTrainer verplicht zich tot geheimhouding van alle informatie die zij in het kader van het sluiten en uitvoeren van de overeenkomst van de cliënt heeft verkregen en waarvan zij weet dan wel redelijkerwijs had kunnen vermoeden dat die informatie vertrouwelijk behandeld moe(s)t worden. Een en ander, tenzij HulpTrainer ingevolge wet- en/of regelgeving dan wel een rechterlijke uitspraak gehouden is voornoemde informatie aan enige derde te verstrekken en HulpTrainer zich niet kan beroepen op een wettelijk of een door de rechter toegestaan verschoningsrecht.

 2. HulpTrainer zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen teneinde de van de cliënt ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim te houden.

 3. HulpTrainer staat er voor in dat zijn personeel en andere personen die onder zijn supervisie op enigerlei wijze bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken zijn, zich aan de geheimhoudingsplicht als bedoeld in dit artikel zullen houden.

 4. Het is HulpTrainer toegestaan te publiceren over de door hem verrichte diensten en werkzaamheden alsmede om methodes e.d. te hergebruiken, mits de privacy van de cliënt hierbij gewaarborgd blijft.

Artikel 7. Risico van opslag informatie

 1. HulpTrainer verplicht zich zorg te dragen voor een zorgvuldige opslag van de van cliënt afkomstige gegevens c.q. informatie. Behoudens tegenbewijs wordt HulpTrainer geacht aan deze verplichting te hebben voldaan.

 2. Cliënt draagt evenwel het risico ter zake beschadiging of teloorgaan van de bij HulpTrainer of derden opgeslagen gegevens c.q. informatie, tenzij de beschadiging of teloorgang te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van HulpTrainer, zijn directie en/of zijn leidinggevend personeel.

Artikel 8. Aanmelden, activeren VTON account

 1. Een account zal pas actief zijn als de cliënt de voor aanmelding noodzakelijke stappen heeft doorlopen, alle hierbij gevraagde gegevens correct en volledig heeft ingevuld en de aanmelding is geaccepteerd door HulpTrainer. De cliënt zal per e-mail door HulpTrainer worden geïnformeerd over een dergelijke acceptatie. Ingeval de door de cliënt ingevoerde gegevens onjuist of onvolledig zijn, zal HulpTrainer de cliënt per e-mail verzoeken om binnen 14 dagen alsnog de juiste gegevens in te voeren. Na deze periode komt de aanmelding te vervallen.

 2. HulpTrainer behoudt zich te allen tijde het recht voor een aanmelding zonder opgave van redenen te weigeren.

 3. Afhankelijk van de soort dienstverlening en de hoeveelheid diensten die de cliënt van HulpTrainer afneemt wordt het account door HulpTrainer – ten behoeve van deze dienstverlening – gevuld met door de cliënt gewenste programma’s.

Artikel 9. Gegevens

 1. De cliënt draagt er zorg voor dat de door hem bij aanmelding of op enig later tijdstip aan HulpTrainer verstrekte gegevens juist en volledig zijn. Wijzigingen in deze gegevens dienen door de cliënt zo spoedig mogelijk aan HulpTrainer te worden doorgegeven door deze aan te passen in het account of door de cliënt per e-mail te worden doorgegeven aan HulpTrainer.

 2. De cliënt vrijwaart HulpTrainer voor de gevolgen voortvloeiend uit het niet juist en/of onvolledig zijn van de gegevens.

 3. De door de cliënt verstrekte gegevens zullen door HulpTrainer conform de Wet bescherming persoonsgegevens worden geregistreerd ten behoeve de volgende doelen:

   1. het verlenen van de tussen partijen overeengekomen diensten;

   2. het informeren van de cliënt over ontwikkelingen ten aanzien van de website, de dienstverlening en/of nieuwe dienstverlening.

 4. De door de cliënt verstrekte gegevens zullen door HulpTrainer niet zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de cliënt aan enige derde worden verstrekt, tenzij HulpTrainer ingevolge wet- of regelgeving dan wel een rechterlijke uitspraak gehouden is deze gegevens aan derden te verstrekken en HulpTrainer zich in dat kader niet kan beroepen op een verschoningsrecht.

 5. Gegevens van leden en medewerkers van de vereniging kunnen gedeeld worden met belanghebbenden van die zelfde vereniging, uitsluitend ter informatie en evaluatie van het gebruik en de statistieken die van belang zijn voor het inrichten van teams of andere delen van de vereniging. Dit betreft naam, mailadressen en het gebruik van de apps.

Artikel 10. Algemene verplichtingen cliënt

 1. De cliënt dient ervoor te zorgen dat:

    1. de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens c.q. inlichtingen telkens in de door HulpTrainer gewenste vorm en op de door HulpTrainer gewenste tijdstippen aan HulpTrainer ter beschikking worden gesteld;

    2. ingeval de cliënt geen natuurlijke persoon is, binnen de onderneming van de cliënt een vaste contactpersoon wordt aangewezen welke gemachtigd is namens de onderneming de voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke beslissingen te nemen en handelingen uit te voeren;

    3. de door de cliënt aan HulpTrainer verstrekte informatiedragers, elektronische bestanden, software e.d. voldoen aan de hiervoor overeengekomen specificaties en vrij zijn van virussen en/of defecten.

 2. De cliënt draagt er zorg voor, dat de te verstrekken gegevens juist en volledig zijn. De cliënt vrijwaart HulpTrainer voor de gevolgen voortvloeiend uit het niet juist en/of onvolledig zijn van de gegevens.

 3. De cliënt dient zelf toe te zien en is zelf verantwoordelijk voor de veiligheid en de vertrouwelijkheid van zijn gebruikersnaam en wachtwoord. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor het – al dan niet toegestaan – gebruik van zijn gebruikersnaam en wachtwoord en uit hoofde van zijn registratie voortvloeiende gegevens en is verplicht om HulpTrainer onmiddellijk te informeren bij enige constatering of vermoeden van misbruik van zijn gebruikersnaam en wachtwoord.

 4. De dienstverlening die door HulpTrainer krachtens de overeenkomst aan de cliënte geleverd wordt mag slechts worden aangewend voor legale en legitieme doeleinden. Bovendien mogen deze slechts worden aangewend op zodanige wijze dat geen inbreuk wordt gemaakt op rechten van derden, waaronder begrepen doch niet beperkt tot rechten van intellectueel eigendom.

 5. De cliënt vrijwaart HulpTrainer ter zake eventuele aanspraken van derden die verband houden met de manier waarop de cliënt gebruik maakt van de door HulpTrainer geleverde dienstverlening.

 6. Het is de cliënt niet toegestaan om:

    1. zich te gedragen in strijd met de netetiquette;

    2. materiaal uit de apps te downloaden, delen, kopiëren ofwel in bruikleen te geven aan andere verenigingen of individuen;

    3. inbreuk te plegen op intellectuele eigendomsrechten van derden;

    4. zich bezig te houden met het zogenaamde “hacken”, waaronder het zich ongeautoriseerd toegang verschaffen tot computersystemen, software en/of data van derden;

    5. reclame, berichten en/of meningen te verspreiden op een manier die kan worden aangemerkt als “spamming”;

    6. via de dienstverlening van HulpTrainer aan te sporen tot dan wel zich bezig te houden met illegale activiteiten c.q. activiteiten die schadelijk kunnen zijn voor de server van HulpTrainer dan wel voor enige andere server aangesloten op het internet waaronder – doch niet uitsluitend – verwijzingen naar c.q. het aanbieden van zogenaamde ‘pirated’ software, ‘hacker’-progamma’s, -archieven of ‘warez’-sites;

    7. zich op een andere wijze schuldig te maken aan enig strafbaar feit, waaronder mede begrepen het verspreiden en toegankelijk maken van informatie die in strijd is met de openbare orde of de goede zeden dan wel discriminerend van aard is;

    8. zich op de een of andere wijze onrechtmatig te gedragen jegens HulpTrainer en/of derden.

 7. Indien niet tijdig aan de in dit artikel genoemde verplichtingen is voldaan, is HulpTrainer gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de cliënt wel aan deze verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging dan wel de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden dan wel de overige hieruit voortvloeiende gevolgen zijn voor rekening en risico van de cliënt.

Artikel 11. Duur en einde dienstverlening

 1. De overeenkomst tot dienstverlening wordt aangegaan voor 1 (één) jaar. Tenzij anders vermeld in de offerte/begeleidende mail.

 2. De periode van inschrijving wordt telkens stilzwijgend verlengd met eenzelfde periode, behoudens opzegging gedaan uiterlijk voor 1 mei van het lopende seizoen. Bij niet tijdige opzegging is de vergoeding over de gehele periode verschuldigd.

 3. Na het beeindigen van de samenwerking, dient de client, de in bruikleen zijnde materialen, binnen twee weken te worden geretouneerd bij HulpTrainer.

 4. Ingeval HulpTrainer de overeenkomst wenst te beëindigen zal zij hierbij een opzegtermijn van 2 maanden in acht nemen en de cliënt per e-mail inlichten over de voorgenomen beëindiging.

 5. Ingeval de cliënt handelt in strijd met zijn verplichtingen, zoals opgenomen in deze algemene voorwaarden is HulpTrainer gerechtigd het account van de cliënt – zonder voorafgaande kennisgeving en zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn – per direct af te sluiten.

Artikel 12. Klachten, klachtbehandeling

 1. Klachten over de dienstverlening en/of website kunnen door de cliënt per brief of e-mail aan HulpTrainer worden gemeld.

 2. Een klacht dient zo spoedig mogelijk nadat het feit dat tot de klacht heeft geleid zich heeft voorgedaan aan HulpTrainer te worden gemeld onder vermelding van alle voor de klacht relevante informatie, zodat HUlpTrainer staat wordt gesteld deze klacht te onderzoeken en zo nodig adequaat te reageren op de klacht. Alle gevolgen voor het niet direct melden van de klacht zijn voor risico van de cliënt.

 3. HulpTrainer zal binnen 5 werkdagen na ontvangst van de klacht per e-mail een ontvangstbevestiging aan de cliënt sturen waarin zij de cliënt zal informeren over de verdere klachtbehandeling.

 4. Ingeval een klacht gegrond is, is HulpTrainer slechts aansprakelijk binnen de grenzen van artikel 13 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 13. Aansprakelijkheid

 1. HUlpTrainer kwijt zich van zijn taak zoals van een bedrijf in zijn branche mag worden verwacht, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van overlijdens- en letselschade, gevolgschade, bedrijfsschade, winstdervingen en/of stagnatieschade, die het gevolg is van handelen of nalaten van HulpTrainer, zijn personeel dan wel door hem ingeschakelde derden, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich hiertegen verzetten.

 2. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van HulpTrainer, zijn directie en/of zijn leidinggevend personeel.

 3. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van HulpTrainer, uit welke hoofde ook, beperkt tot het factuurbedrag voor de geleverde diensten.

 4. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel is de aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van HulpTrainer in het voorkomende geval te verstrekken uitkering, voor zover HulpTrainer hiervoor verzekerd is.

 5. Ook in het geval HulpTrainer de afgesproken online diensten niet kan leveren, is HUlpTrainer niet aansprakelijk te houden, behoudens wanneer niet levering van de desbetreffende online diensten het gevolg is van een aan HulpTrainer toe te rekenen ernstige toerekenbare tekortkoming die binnen de invloedsferen van HulpTrainer lag. De beschikbaarheid van het internet is afhankelijk van het internet zelf, de service provider van HUlpTrainer en de telecommunicatieleverancier van HulpTrainer. Derhalve ligt de beschikbaarheid van de online diensten in voorkomende gevallen buiten de invloedsfeer en verantwoordelijkheid van HulpTrainer, zodat HulpTrainer ter zake geen enkele aansprakelijkheid zal aanvaarden.

 6. HulpTrainer is voor het in stand houden van alsmede voor de bereikbaarheid van de website afhankelijk van zijn providers. HulpTrainer zal zich naar zijn beste kunnen inspannen om eventuele storingen in de toegang tot de website en/of het gebruik van de website zo spoedig mogelijk op te (doen) heffen, maar kan – hoewel HulpTrainer hier naar streeft – in redelijkheid niet instaan voor ononderbroken beschikbaarheid van de website, correcte en onbeschadigde datatransmissie, de volledige betrouwbaarheid en onkraakbaarheid van de website en/of de dienstverlening.

 7. HulpTrainer te allen tijde het recht om ten behoeve van het opheffen van een storing c.q. het verrichten van onderhoudswerkzaamheden aan c.q. het aanpassen van de website, de website tijdelijk buiten gebruik te stellen. Voor zover dit mogelijk is, zal HulpTrainer de te verrichten (onderhoud)werkzaamheden tijdig op de website vermelden en uitvoeren in de daluren.

 8. De cliënt verliest diens rechten jegens HulpTrainer, is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart HulpTrainer tegen iedere aanspraak van derden ter zake van schadevergoeding indien en voor zover:

    1. de cliënt HulpTrainer niet binnen 7 dagen na de ontdekking van enig gebrek of na het tijdstip waarop het desbetreffende gebrek redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden, per aan HulpTrainer gerichte aangetekende brief van het bestaan van het desbetreffende gebrek op de hoogte heeft gesteld, teneinde een onderzoek te kunnen starten;

    2. voormelde schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies, adviezen, handleidingen of gebruiksaanwijzingen van HulpTrainer strijdig gebruik van de dienstverlening door de cliënt;

    3. voormelde schade is ontstaan door fouten, onvolledigheden of onjuistheden in gegevens die door of namens de cliënt aan HulpTrainer zijn verschaft;

    4. voormelde schade is ontstaan door aanwijzingen van of namens de cliënt aan HulpTrainer; voormelde schade is ontstaan doordat de cliënt zelf of een derde in opdracht van de cliënt bewerkingen c.q. werkzaamheden aan het geleverde heeft uitgevoerd, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HulpTrainer.

 9. HUlpTrainer stelt dat gebruik van haar apps en platformen voor eigen risico zijn. HulpTrainer is niet aansprakelijk voor (lichamelijke) schade van de gebruiker (voetbalvereniging, trainer, speler, keeper en anderen), danwel schade aan het gebruikte devices ontstaan tijdens het gebruik van haar apps.

 10. Gebruiker van de diensten van HulpTrainer zal t.a.t. zorgen voor een veilige leeromgeving in de breedste zin van het woord en correcte instructie aan trainers. Trainers en spelers zijn zelf verantwoordelijk voor veilig sporten in een veilige omgeving (dus niet bijvoorbeeld op een dak of een drukke straat).

 11. De aansprakelijkheid van HulpTrainer, voor zover die valt buiten de dekking van een door HulpTrainer afgesloten verzekering, wordt uitgesloten.

 12. De uit dit artikel voortvloeiende uitsluiting c.q. beperking van aansprakelijkheid en de daarmee corresponderende verplichting tot vrijwaring, geldt ook ten gunste van het personeel van HulpTrainer en de verdere hulppersonen, die al dan niet onder haar directie bij de uitvoering van de Overeenkomst betrokken zijn, alsmede voor eventueel door HulpTrainer ingeschakelde adviseurs

 13. Uitsluitingen van aansprakelijkheid in deze voorwaarden zijn niet van toepassing in geval van opzet of grove schuld van HulpTrainer.

Artikel 14. Betaling

 1. Betaling geschiedt middels een digitale factuur en dient voor het ingaan van de dienstverlening te geschieden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 2. Betaling kan per jaar of per half jaar of per kwartaal geschieden. Afspraken hierover worden gemaakt in de offerte fase. Betaling vindt altijd vooraf plaats.

 3. Betaling vindt vooraf plaats. Na het seizoen kan echter nacalculatie plaats vinden als blijkt dat het reeds betaalde bedrag niet de geleverde diensten dekt. Bijvoorbeeld dat het aantal teams van een vereniging verschilt met het aantal teams dat vooraf werd gefactureerd.

 4. Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 1 bedoelde termijn niet volledig is betaald:

    1. zal de cliënt aan HulpTrainer een vertragingsrente verschuldigd zijn ter grootte van 2% per maand cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden in deze als volle maanden berekend;

    2. zal de cliënt, na daartoe door HulpTrainer te zijn gemaand, ter zake van buitengerechtelijke kosten minimaal verschuldigd zijn 15% van de som van de hoofdsom en de vertragingsrente met een absoluut minimum van € 150,00;

    3. heeft HulpTrainer het recht, voor elke aan de cliënt verzonden betalingsherinnering, aanmaning e.d., een bedrag van tenminste € 20,00 ter zake administratiekosten bij de cliënt in rekening te brengen. HulpTrainer zal dit in de overeenkomst en/of op de factuur vermelden.

 5. Ter keuze van HulpTrainer kan in voorgaande of daarmee overeenstemmende omstandigheden, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden, al dan niet gecombineerd met een eis tot schadevergoeding.

 6. Indien de cliënt niet tijdig, dat wil zeggen niet binnen de in lid 1 van dit artikel genoemde termijn, aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is HulpTrainer bevoegd de nakoming van de jegens de cliënt aangegane verplichtingen tot levering van de diensten op te schorten, dit houdt in dat cliënt de toegang tot het account wordt ontzegt en hij geen gebruik kan maken van de dienstverlening, totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in verzuim zijn indien HulpTrainer het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de cliënt te twijfelen.

 7. Indien de cliënt 28 dagen nadat hij aan zijn betalingsverplichting had moeten voldoen en hij gemaand is dit alsnog te doen en desondanks in gebreke blijft zijn betalingsverplichtingen na te komen, heeft HulpTrainer het recht de inhoud van de account van de cliënt van de server verwijderen. HulpTrainer is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die hierdoor eventueel ontstaat.

 8. Door de cliënt gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en strekken vervolgens ter afdoening van opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de cliënt bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

 9. Indien de cliënt, uit welken hoofde ook, één of meer tegenvorderingen op HulpTrainer heeft, dan ziet de cliënt af van het recht op verrekening. Genoemde afstand van het recht op verrekening geldt eveneens indien de cliënt (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.

 10. HulpTrainer behoudt zich het recht om de prijzen voor haar diensten te verhogen volgens de jaarlijkse, wettelijk bepaalde inflatiecorrectie.

Artikel 15. Intellectuele eigendomsrechten

 1. HulpTrainer c.q. zijn licentiegever is en blijft rechthebbende op alle rechten van intellectuele eigendom die rusten op c.q. verband houden met c.q. behoren bij de door HulpTrainer geleverde diensten en de hieraan ten grondslag liggende door HulpTrainer c.q. de licentiegever vervaardigde bescheiden c.q. software. Een en ander, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 2. De uitoefening van de in het vorige lid van dit artikel vermelde rechten zijn zowel tijdens als na afloop van de uitvoering van de overeenkomst uitdrukkelijk en uitsluitend aan HulpTrainer c.q. zijn licentiegever voorbehouden.

 3. Het is HulpTrainer toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van zijn rechten.

Artikel 16. Overmacht

 1. Ingeval er sprake is van overmacht is HulpTrainer gerechtigd de overeenkomst te ontbinden dan wel de nakoming van zijn verplichtingen jegens de cliënt voor een redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

 2. Onder overmacht wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming aan de zijde van HulpTrainer, van de door hem ingeschakelde derden of providers of een andere gewichtige reden aan de zijde van HulpTrainer

 3. Indien er sprake is van overmacht als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de cliënt gehouden zijn verplichtingen jegens HulpTrainer tot aan dat moment na te komen.

 4. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werknemers van HulpTrainerof dreiging van deze e.d. omstandigheden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, natuurverschijnselen e.d. alsmede internet- of elektriciteitsstoringen of defecten in computer- of overige voor de dienstverlening benodigde apparatuur van HulpTrainer.

Artikel 17. Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d.

 1. Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden wordt de tussen de cliënt en HulpTrainer gesloten overeenkomst ontbonden zonder dat rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de cliënt:

    1. in staat van faillissement wordt verklaard;

    2. (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt;

    3. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;

    4. onder curatele of onder bewind wordt gesteld;

    5. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid m.b.t. diens vermogen of delen ervan verliest.

 2. Het in lid 1 van dit artikel bepaalde is van toepassing, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

 

Artikel 18. Ontbinding, annulering

 1. De cliënt doet afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst ex artikel 6:265 e.v. B.W. of andere wettelijke bepalingen, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Een en ander geldt onder voorbehoud van het recht de overeenkomst krachtens onderhavig artikel te annuleren c.q. op te zeggen.

 2. Onder annulering wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het vóór aanvang van de uitvoering van de overeenkomst beëindigen van de overeenkomst door één der partijen.

 3. Onder opzegging wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het na aanvang van de uitvoering van de overeenkomst beëindigen van de overeenkomst door één der partijen.

 4. Ingeval de cliënt de overeenkomst opzegt c.q. annuleert, is hij HulpTrainer een door HulpTrainer nader te bepalen vergoeding verschuldigd. De cliënt is gehouden alle kosten, schade alsmede de gederfde winst aan HulpTrainer te vergoeden. HulpTrainer is gerechtigd de kosten, schade en gederfde winst te fixeren en – naar zijn keuze en afhankelijk van de reeds verrichtte werkzaamheden c.q. leveringen – 20 tot 100% van de afgesproken prijs bij de cliënt in rekening te brengen.

 5. De cliënt is tegenover de derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering c.q. opzegging en vrijwaart HulpTrainer ter zake.

 6. Door de cliënt reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.

 7. De bepalingen in dit artikel zijn van toepassing op alle annuleringen en/of opzeggingen voor zover partijen niet uitdrukkelijk schriftelijk andere annulering- of opzegbepalingen zijn overeengekomen in enige overeenkomst.

Artikel 19. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

 1. Op de tussen HulpTrainer en de cliënt gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De geschillen die uit deze overeenkomst voortvloeien, zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht.

 2. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter, zij het dat HulpTrainer de bevoegdheid toekomt een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde rechter in de plaats waar HulpTrainer is gevestigd, tenzij de kantonrechter ter zake bevoegd is.

 3. Met betrekking tot geschillen die voortvloeien uit de overeenkomst gesloten met een wederpartij die gevestigd is buiten Nederland, is Hulptrainer gerechtigd te handelen conform het bepaalde in lid 2 van dit artikel of – naar zijn keuze – de geschillen aanhangig te maken bij de bevoegde rechter in het land c.q. de staat waar de wederpartij gevestigd is.